ثبت نام در ره نشان

  • لطفا حوزه تخصصی مورد نظر خود را انتخاب و فرم ثبت نام در ره نشان مربوطه را تکمیل نمایید.
  • توجه داشته باشید که در این مرحله نیازی به ثبت پروژه نیست و صرفا انتخاب حوزه تخصصی و تکمیل فرم ثبت نام مربوطه کفایت می کند. در هفته اول مسابقه و پس از ارائه معرفی کامل پروژه ها، می توان علاوه بر تغییر و اصلاح حوزه تخصصی انتخاب شده، پروژه مورد نظر خود را نیز تغییر داد.
  • توصیه می شود قبل از ثبت نام، قوانین و مقررات مسابقه و پرسش های متداول را مطالعه نمایید.