طراحی و ساخت سامانه راننده خودکار

طراحی و ساخت سامانه راننده خودکار

شرکت مجری: فن گستران خودرو توسن

دسته:

توضیحات

اهمیت مساله

ﻓﻨﺎوری راﻧﻨﺪه ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ اﻫﺪاﻓﯽ ازﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادی از ﺧﻮدروﺳﺎزان ﭘﯿﺸﺮو، در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و آزﻣﻮن ﺑﻮده و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ، ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺎری وارد ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد. ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس، ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ، از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﺗﺠﺎری، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ورودی ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.

شرح دقیق مساله

در اﯾﻦ ﭘﺮوژه، ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﻪ راﻧﻨﺪه ﺧﻮدﮐﺎر، ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎرک ﺧﻮدﮐﺎر، ﺣﻔﻆ ﻣﺴﯿﺮ، دوری از ﺑﺮﺧﻮرد و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮوز ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﻣﺤﺪوده ﺧﻮدروﻫﺎی اﺳﺒﺎبﺑﺎزی، ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دارد. ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

 • ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ: اﻧﻮاع ﺧﻮدروی ﺧﻮدﮐﺎر، ﺳﻄﻮح ﺧﻮدﮐﺎری ﺧﻮدرو، ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻧﻨﺪه ﺧﻮدﮐﺎر، ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ، ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ، ﭘﺮدازشﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ، ﻣﻠﺰوﻣﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ
 • طراحی و پیاده سازی:
  • ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ، اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ، ﺗﺪوﯾﻦ اوﻟﯿﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﯽ، ﺗﺪوﯾﻦ اوﻟﯿﻪ ﻃﺮح ﺻﺤﻪﮔﺬاری
  • ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻨﺘﺮل: اﺣﺼﺎء ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻼکﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﺗﺮ
  • ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻨﺘﺮل: اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻠﺘﻔﺮم، اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ، ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ، اﻧﺘﺨﺎب/ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ،
  • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻨﺘﺮل، ﻧﻬﺎﯾﯽﺳﺎزی اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﯽ، ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح آزﻣﻮنﻫﺎ
  • ﺳﺎﺧﺖ: ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺖ/ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ، ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ، آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ، آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای
  • ﻧﻬﺎﯾﯽﺳﺎزی و ﺻﺤﻪﮔﺬاری: ﻧﻬﺎﯾﯽﺳﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ، ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻨﺘﺮل، آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻞدﻫﯽ

خروجی مورد انتظار در انتهای مسابقه

انجام بخش های مطالعه جامع ادبیات پژوهشی و صنعتی، نیاز سنجی و امکان سنجی، طراحی مفهومی حلقه کنترل

تخصص های مورد نیاز

مهندسی مکانیک

مهندسی برق / کنترل

مهندسی برق / الکترونیک

مهندسی کامپیوتر

راهبران پروژه

ﻣﺤﻤﺪ ﭼﯿﻨﯽﻓﺮوﺷﺎن، ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻦ ﮔﺴﺘﺮان ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻦ

معرفی شرکت

شرکت فن گستران خودرو توسن در زمینه تولید موتورسیکلت برقی با برند TEM فعالیت دارد. تیم اصلی شرکت توسن جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف هستند که در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در مسابقات ملی طراحی و ساخت خودروی الکتریکی رتبه نخست کشور را به دست آوردند و در سال های بعدی نمونه های پیشرفته تری از خودروهای الکتریک دو نفره و موتورسیکلت های الکتریکی را طراحی نمودند.

توضیحات تکمیلی

رشته تحصیلی

مهندسی برق, مهندسی دریا, مهندسی کامپیوتر, مهندسی مکانیک, مهندسی هوا فضا

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طراحی و ساخت سامانه راننده خودکار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طراحی و ساخت سامانه راننده خودکار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *